ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13584 / 12.12.2022 г.

Гергана Чанакова на Пон., 12.12.2022 - 16:56

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим, нежилищен имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, представляващ част от масивна едноетажна сграда, с идентификатор 47202.501.1036.1 по КККР на с. Маринка, община Бургас, находяща се в УПИ IV-501213, кв. 24 по ПУП-ПРЗ на с. Маринка, за аптека 

 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
The website encountered an unexpected error. Please try again later.