ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13656 / 19.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 19.01.2023 - 16:23

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за трасе на водопровод Ф 90 за обслужване на имоти в кадастрален район 72151.37 по кадастралната карта на с. Твърдица, Община Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ