ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13657 / 19.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 19.01.2023 - 16:40

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ и чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасета на нови обслужващи улици за достъп между отделни квартали по регулационния план на в.з. „Росенец“, гр. Бургас, одобрен със Заповед №136 от 21.02.1991г. на ОНС – Бургас, осигуряване на транспортен достъп до главен път II-99 и промяна на подробния устройствен план – за улична регулация /ИПУП-ПУР/ за улица между осови точки 46, 107, 106, 105 и 104, в.з. „Росенец“, гр.Бургас, с който се засягат поземлени имоти, общинска собственост, с начин на трайно ползване – „за второстепенна улица“, „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и „за пасище“; 2.Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проекти за: 2.1. Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасета на нови обслужващи улици за достъп между отделни квартали по регулационния план на в.з. „Росенец“, гр. Бургас, одобрен със Заповед №136 от 21.02.1991г. на ОНС – Бургас, осигуряване на транспортен достъп до главен път II-99 и промяна на подробния устройствен план – за улична регулация /ИПУП-ПУР/ за улица между осови точки 46, 107, 106, 105 и 104, в.з. „Росенец“, гр.Бургас; 2.2. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.11.283 по КК на гр.Бургас, находящ се във в.з.“Росенец“, гр.Бургас;  3. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проекти за:  3.1 Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасета на нови обслужващи улици за достъп между отделни квартали по регулационния план на в.з. „Росенец“, гр. Бургас, одобрен със Заповед №136 от 21.02.1991г. на ОНС – Бургас, осигуряване на транспортен достъп до главен път II-99 и промяна на подробния устройствен план – за улична регулация /ИПУП-ПУР/ за улица между осови точки 46, 107, 106, 105 и 104, в.з. „Росенец“, гр.Бургас; 3.2. Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.11.283 по КК на гр.Бургас, находящ се във в.з.“Росенец“, гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ