ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13658 / 19.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 20.01.2023 - 11:04

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.13.8, 07079.13.9, 07079.13.10 и 07079.13.11  по КК на гр. Бургас в местност „До село“, землището на кв. Банево, гр. Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ