ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13797 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 15:56

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на отклонение от правилата и нормативите на Наредба №7/2003г. за ПНУОВТУЗ по отношение на разпоредбата на чл.43, т.3 за необходима площ на терен за болница за УПИ VII­­-842 в кв.68 по плана на  ПЗ „Север”, гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.602.842 по КККР на гр. Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ