ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13798 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 16:05

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на: 1. Изменение на ПУП-ПРЗ в обхват на УПИ XIX-47a (ПИ 07079.659.478), УПИ XV-1 (ПИ 07079.659.482), УПИ XIV-47a (ПИ 07079.659.479), УПИ XIII-1 в кв.2 и УПИ I-1 в кв.6 (ПИ 07079.659.477) и ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.659.481 и ПИ 07079.659.495, кв.2 по плана на ПЗ „Победа“, гр.Бургас; 2. Работен устройствен план за УПИ ХIII, XIX, ХХ, ХIV, ХV, ХII, XI в кв.2 по плана на ПЗ „Победа“, гр.Бургас.

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ