ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13799 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 16:09

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1.  Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на:

  • Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с.Извор, бивша местност „Стопански двор“ в землището на с.Извор, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 32367.28.117 по КК на с.Извор  - общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“;
  • Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на ел. кабел за захранване на ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с.Извор, бивша местност „Стопански двор“ в землището на с.Извор, Община Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатор 32367.28.117 по КК на с.Извор  - общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“.

2.    Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 и чл.16а от ЗУТ за изработване на проект за:

  • Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с.Извор, бивша местност „Стопански двор“ в землището на с.Извор, Община Бургас;
  • Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с.Извор, бивша местност „Стопански двор“ в землището на с.Извор, Община Бургас;
  • Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с.Извор, бивша местност „Стопански двор“ в землището на с.Извор, Община Бургас;
  • Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за утвърждаване на трасе на ел. кабел за захранване на ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с.Извор, бивша местност „Стопански двор“ в землището на с.Извор, Община Бургас.

3.    Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за:

  • ПУП – ПУР за утвърждаване на трасе на нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с.Извор, бивша местност „Стопански двор“ в землището на с.Извор, Община Бургас;
  • ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с.Извор, бивша местност „Стопански двор“ в землището на с.Извор, Община Бургас;
  • ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на водопровод за захранване на ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с.Извор, бивша местност „Стопански двор“ в землището на с.Извор, Община Бургас;
  • ПУП-ПП за утвърждаване на трасе на ел. кабел за захранване на ПИ с идентификатор 32367.28.119 по КК на с.Извор, бивша местност „Стопански двор“ в землището на с.Извор, Община Бургас.
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ