ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13801 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 16:45

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на каналнопомпена станция, разположена в имот с идентификатор 07079.605.3 по КК и КР на гр. Бургас на оператора „ВиК“ ЕАД Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора подписан между Асоциация по ВиК и „ВиК“ ЕАД Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ