ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13807 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 16:52

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване с проектно предложение към фонд „Социална закрила“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ за нуждите на Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства- гр. Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19. 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ