ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13816 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 17:57

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в недвижим имот, представляващ УПИ XVI-32 в кв. 2 по плана на в.з. "Росенец", землище кв. Крайморие, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.32 по одобрените КККР на гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ