ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13823 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 18:15

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на С. С. К. в УПИ I в кв. 35 по ПУП-ПРЗ на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, за изграждане на пристройка към жилище с идентификатор 07079.825.667.2.1 на първи етаж в сграда с идентификатор 07079.825.667.2. 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ