ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13824 / 17.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 17.02.2023 - 18:19

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД, за изграждане на трафопост - тип БКТП в общински недвижим имот, представляващ УПИ V-1123 в кв. 1а по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.618.1123 по КККР на гр. Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ