ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13938 / 31.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 16:04

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Разрешение на основание чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2 от ЗУТ за промяна на предназначението на УПИ отредени „За Озеленяване“, намиращи се на територията на Зона „А“ и „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас и на УПИ на територията на ПЗ „ЮГ-Запад“, гр. Бургас, във връзка с проект за „Изменение на подробен устройствен план - план за улична регулация в обхват на регулационния план на Зона А и Д, ж.р. „Меден Рудник“ и част от регулационния план на ПЗ „ЮГ-Запад“, гр. Бургас, състоящ се в обособяване на две нови кръгови кръстовища при о.т.97 и при о.т.7 - пресичане на бул. „Захари Стоянов“ / републикански път II-79 “Елхово - Бургас” / и промяна на уличната регулация за обслужващи улици по плана на ПЗ „ЮГ - Запад“, гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ