ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13937 / 31.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 16:17

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за осигуряване на трасе на дъждовен колектор за отводняване на нова улица от о.т.1 – о.т.2 – о.т.3 до о.т.4 за обслужване на имоти в бивш масив 19, местност „Оникилика“, гр. Бургас –извън границите на урбанизираната територия на гр. Бургас  

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ