ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13939 / 31.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 16:26

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.5 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/ на основание с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ за изменение на габарита на улица с о.т.182-о.т.183-о.т.184-о.т.185, между кв.7 и кв.8 по плана на лесопарк „Росенец“ с цел обособяване и изграждане на крайуличен паркинг. 2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал.1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ПУП – ПУР за изменение на габарита на улица с о.т.182-о.т.183-о.т.184-о.т.185, между кв.7 и кв.8 по плана на лесопарк „Росенец“ с цел обособяване и изграждане на крайуличен паркинг 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ