ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13940 / 31.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 16:37

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Одобряване на задание по реда на чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.604.57, 07079.604.58, 07079.604.332 и 07079.604.158 КККР на гр.Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIX в кв.53 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас; 2. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1, във връзка с чл.16, ал.1 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.1 във връзка с чл.208, ал.1 и чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.604.57, 07079.604.58, 07079.604.332 и 07079.604.158 по КККР на гр.Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIX в кв.53 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ