ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13950 / 31.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 18:34

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР  за УПИ I-195 и УПИ II-288, кв.16 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас /ПИ с идентификатори 07079.604.195 и 07079.604.288 по КККР на гр.Бургас/

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ