ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13956 / 31.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 19:04

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на ОП „Туризъм“ на имоти и вещи – общинска собственост, представляващи допълващо застрояване и благоустрояване към Етнографски музей – гр. Бургас: кафе, сглобяема сцена и прилежащ към тях терен (алейна мрежа и зелени площи), част от УПИ III в кв. 90 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.611.105 по КККР на гр. Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ