ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13965 / 31.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 19:32

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 364,50/969 кв.м идеални части от УПИ VІ-329,330,742 в кв.15, целият с площ от 969 кв.м, по плана на в.з. “Минерални бани“, гр. Бургас, по реда на  чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ