ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13993 / 10.04.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 10.04.2023 - 13:52

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ III и УПИ VII-547 в кв.46 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас  /ПИ с идентификатори 07079.605.419  и 07079.605.547 по КККР на гр. Бургас/ и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.605.441 по КККР на гр. Бургас;  2.Одобряване на проект на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за прехвърляне на собственост в процедура по изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ III и УПИ VII-547 в кв.46 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас  /ПИ с идентификатори 07079.605.419  и 07079.605.547 по КККР на гр. Бургас/ и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.605.441 по КККР на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ