ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13994 / 10.04.2023 г.

Гергана Чанакова на Пон., 10.04.2023 - 14:05

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7/2003г. за ПНУОВТУЗ от Общински съвет Бургас с цел завишаване на допустимия Кинт, съгласно действащ ПУП за реализиране на нов корпус „Мама и аз“ към МБАЛ „Сърце и мозък“ в УПИ VII-842 в кв.68 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас /ПИ с идентифкатор 07079.602.842 по КККР на гр.Бургас/, във връзка с провеждане на процедура по изменение на ПУП-ПЗ за имота

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ