ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14093 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 17:47
от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно:1. Разрешение по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.4 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП – ПУР/ в участъка между о.т. 15 - о.т. 153 – о.т. 154 – о.т.155 – о.т.156 а – о.т.157 б – о.т.176 – о.т.178 – о.т. 179 – о.т. 180 – о.т.199 – о.т.200 и проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ I, V, VI-206 и VII-205 в кв.12, УПИ I в кв.46, УПИ L и УПИ LLII-105 в кв.16 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.
2. Одобряване на задание по чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за изменение на ПУП – ПУР в участъка между о.т. 15 - о.т. 153 – о.т. 154 – о.т.155 – о.т.156 а – о.т.157 б – о.т.176 – о.т.178 – о.т. 179 – о.т. 180 – о.т.199 – о.т.200 и проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ I, V, VI-206 и VII-205 в кв.12, УПИ I в кв.46, УПИ L и УПИ LLII-105 в кв.16 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ