ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14090 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Ср., 17.05.2023 - 17:51

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация на основание чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ в обхват на регулационните планове на ж.к. Изгрев и ж.к. Зорница, при кръстовище на бул. Никола Петков с ул. Димитър Димов, гр. Бургас, с цел образуване на ново кръгово кръстовище – тип „Елипса“ и осигуряване на габарит на втора лента за движение при бул. Никола Петков – при осови точки с №№ о.т.901б-900ж-900е-900з-900в-900а по регулационния план на ж.к. Изгрев, гр. Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ