ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14097 / 17.05.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 18.05.2023 - 12:08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на “Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на трафопост в имот - общинска собственост, представляващ УПИ XXIX-604, кв. 53 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.826.604 по КККР на гр. Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ