ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9417 / 05.12.2019 г.

Ренета Райкова на Пон., 09.12.2019 - 14:28

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проект по процедура чрез директно предоставяне на БФП по процедура  BG16M1OP002-5.005 „Разработване/актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух-2“, по приоритетна ос 5 «Подобряване на качеството на атмосферния въздух» по Оперативна програма «Околна среда 2014-2020» 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ