ПИТАНЕ № 08 - 00 9522 / 08.01.2020 г.

r.raykova на Ср., 08.01.2020 - 17:03

от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Деца, отговарящи на съответните критерии по проект BG05M2OP001-3.005-0004  „Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.“

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ВХОДЯЩИ ПИСМА