ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9687 / 07.02.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 07.02.2020 - 15:45

от д-р Илка Баева - управител на "Диагностично-консултативен център - 2 Бургас" ЕООД, относно: Приемане на Решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на основание чл.12., ал.1, т.10 и чл.18, ал.2 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас във връзка с чл.57, ал.2, чл.59, Раздел ІІ и Раздел ІV от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ