ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9721 / 10.02.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 10.02.2020 - 14:14

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПУР за нова обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в границите на  устройствена зона 07079/35 по ОУП на гр. Бургас  и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.3.2178 по КК на гр. Бургас
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ