ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9754 / 13.02.2020 г.

r.raykova на Четв., 13.02.2020 - 11:11

от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Освобождаване от такси, дължими съгласно чл. 20 т Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас във връзка с изпълнението на проект „Интегриран воден проект за област Бургас”, представен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”, Приоритетна ос 1, Процедура № BG161M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура” 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ