ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9907/ 13.03.2020 г.

Ренета Райкова на Пон., 16.03.2020 - 15:18

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост, разположена на първи етаж в двуетажна сграда с идентификатор 07079.607.85.3 по КККР на град Бургас, на „Съюз на пенсионерите  - 2004 - Бургас“ - юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ