ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 9914/ 16.03.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 17.03.2020 - 12:18

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП_ПРЗ/ за кв.1, кв.2, кв.3, кв.4, кв.5, кв6 и кв. 7 в устройствена зона 13/Смф2 в предвиденото разширение на строителните граници на гр. Бургас (бивш Централен стопански двор, "Пети километър", група А)

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ