ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10093/ 11.05.2020 г.

Ренета Райкова на Вт., 12.05.2020 - 15:18

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по процедура BGENVIRONMENT-4.001 Предефиниран проект 3 "Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България" по Резултат 4: "Повишаване възможностите на местните общини да намалят емисиите и да се адаптират към климатичните промени" по програма " Опазване на околната среда и климатични промени", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 - 2021
 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НАУКА, ИНОВАЦИИ И ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ