ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10103/ 13.05.2020 г.

Ренета Райкова на Четв., 14.05.2020 - 11:14

от инж. Чанка Коралска - зам.-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1119 по КК на гр.Бургас в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас /бивша местност „Наневия чифлик“/, землище гр.Бургас

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ