ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10117/ 14.05.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 15.05.2020 - 09:44

от инж. Чанка Коралска - заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал.1 от ЗОЗЗ за провеждане на обслужваща улица през ПИ с идентификатор 07079.13.74 по КК на гр. Бургас, общинска собственост, част от ПУП – ПРЗ, с който се обособява нова обслужваща улица за обслужване на ПИ в устройствена зона 1/Жм, в предвиденото разширение на границите на кв. Банево.
   2. Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ 07079.13.73 по КК на гр. Бургас, /бивш имот 000067 по недействаща КВС, бивша местност „До регулация“/, землище на кв. Банево, гр. Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ