ДОКЛАДНА ЗАПИСКА № 08 - 00 10132/ 15.05.2020 г.

Ренета Райкова на Пет., 15.05.2020 - 18:10

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване   право   на   строеж  в полза на  “Електроразпределение ЮГ” ЕАД за изграждане на нов трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ в кв.42 по ПУП-ПРЗ на кв.Сарафово, гр.Бургас 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУЖЕСТВА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ