КОМИСИЯ ПО РЕКЛАМА

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

арх. Емил Бурулянов - главен архитект на Община Бургас

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Златина Георгиева - директор на дирекция "Правно-нормативно обслужване"
Веселин Василев - директор на дирекция "Управление при кризи, обществен ред и дигурност"
Марияна Христова - началник на отдел "Стопански дейности"
инж. Юлия Данова - главен ескперт в сектор "Геодезия и техническа инфраструктура"
Ивайло Димитров Колев - общински съветник
Пеньо Николов Мечков - общински съветник
Красимир Калудов Тодоров - общински съветник
Стоян Андреев Коларов - общински съветник
Диян Тодоров Георгиев - общински съветник
Боян Диянов Дяков - общински съветник