КОМИСИЯ ПО ЧЛ.6 , АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Петър Тотков Статев - общински съветник

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Юлиян Жеков Кулев - общински съветник
Анелия Тодорова Иванова - общински съветник
Христина Иванова Секлемова - общински съветник
Шерафет Асан Мехмед - общински съветник
Станимир Димитров Апостолов - общински съветник
Христо Пламенов Панайотов - общински съветник
Манол Божидаров Тодоров - общински съветник
Емил Бурулянов - главен архитект на Община Бургас
Веселин Василев - директор на дирекция УКОРС
Ивелина Стратева - директор на дирекция "Икономика и стопански дейности"