МЕСТНА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Бойчо Стоянов Георгиев

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Костантин Йорданов Луков
Георги Михайлов Спасов