МЕСТНА КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Бойчо Стоянов Георгиев

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Георги Михайлов Спасов
The website encountered an unexpected error. Please try again later.