КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ ОТ СПОРТНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА БУРГАС

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Георги Петров Дракалиев - общински съветник
Шерафет Асан Мехмед - общински съветник
Георги Иванов Маринчев - общински съветник
Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт"
Веселина Деведжиева - нач. на отдел "Спорт"
Мария Станкова - нач. на отдел "Бюджет"
Диана Къркелова - Сотирова - гл. юрисконсулт в отдел "Спорт"
ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА