Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - управители на акционерни дружества