ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13655 / 19.01.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 19.01.2023 - 16:08

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на отклонения от правилата и нормативите по реда на §9 от ПЗР на Наредба №7/2003г. за ПНУОВТУЗ от Общински съвет Бургас за завишаване на допустимия Кинт и намаляване на необходимата площ за м2/на легло, съгласно чл.43, т.2 от Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ за УПИ VII-842 в кв.68 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, с цел реализиране на нов корпус „Мама и аз“ към МБАЛ „Сърце и мозък“ 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОЛИТИКИ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
КАТЕГОРИЯ
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ