ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ

Състав на комисията
МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13956 / 31.02.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 19:04
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на ОП „Туризъм“ на имоти и вещи – общинска собственост, представляващи допълващо застрояване и благоустрояване към Етнографски музей – гр. Бургас: кафе, сглобяема сцена и прилежащ към тях терен (алейна мрежа и зелени площи), част от УПИ III в кв. 90 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.611.105 по КККР на гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13947 / 31.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 17:53
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на общинска Програма за осигуряване на извънкласни и извънучилищни дейности за децата и младежите в социалните услуги в Община Бургас „И АЗ ОБИЧАМ ДА СПОРТУВАМ И ТВОРЯ В СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ” 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08-00 13944 / 31.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 17:38
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. август 2022 - м. януари 2023 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13892 / 22.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 24.03.2023 - 15:03
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Общинска програма за закрила на детето 2023 година
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13872 / 15.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 16.03.2023 - 14:51
ОТНОСНО

от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Общинско предприятие „Туризъм“ по програма на Агенция за хората с увреждания за „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически, спортни обекти за хора с увреждания“ за финансиране на дейности в Туристически комплекс „Остров Света Анастасия“, находящ се в Община Бургас, Бургаски залив

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛИ НА КОМИСИЯТА