ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

Състав на комисията
МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13947 / 31.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 17:53
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на общинска Програма за осигуряване на извънкласни и извънучилищни дейности за децата и младежите в социалните услуги в Община Бургас „И АЗ ОБИЧАМ ДА СПОРТУВАМ И ТВОРЯ В СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ” 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ № 08-00 13944 / 31.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 17:38
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет, взети на сесиите, проведени в периода м. август 2022 - м. януари 2023 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13930 / 31.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 15:07
ОТНОСНО

от Весна Балтина - зам.-кмет "Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата", относно: Даване на съгласие за сключване на договор за разделно събиране на масово разпространени отпадъци от текстил и кожа 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13934 / 31.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 14:50
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от Националния Доверителен ЕкоФонд по Инвестиционна програма за климата за насърчаване използването на електромобили 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13932 / 31.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 14:44
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.126 "Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ "Бургас-Камено" финансирана  от Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство"

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13933 / 30.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 31.03.2023 - 14:40
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас по покана на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) за набиране на проекти по Програма “Микропроекти за климата“ 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13924 / 30.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 30.03.2023 - 15:09
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за ползване правата по издадено разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13922 / 30.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 30.03.2023 - 14:49
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за ползване правата по издадено разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Бургаски минерални бани", кв. "Ветрен", гр. Бургас  /"Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“ - гр. Бургас "/

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13923 / 30.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 30.03.2023 - 14:42
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на минерална вода от находище "Изворище", с. Изворище, община Бургас 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13920 / 30.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 30.03.2023 - 14:36
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет на Програма за управление на отпадъците на Община Бургас за периода 2021-2028 г.  

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13921 / 30.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Четв., 30.03.2023 - 14:16
ОТНОСНО

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет за 2022 г. на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Община Бургас за периода 2021-2027 г. 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 13892 / 22.03.2023 г.

Гергана Чанакова на Пет., 24.03.2023 - 15:03
ОТНОСНО

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Общинска програма за закрила на детето 2023 година
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛИ НА КОМИСИЯТА