Последна промяна

ОТ ДАТА: 29.11.2021 г.

обновено: 09:31:44
от Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности към Общински съвет - Бургас, относно: Финансово подпомагане на спортни клубове

ОТ ДАТА: 26.11.2021 г.

обновено: 15:22:39
от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Ремонт на бул. "Никола Петков" в ж.к. "Изгрев"
обновено: 15:18:45
от инж. Васил Иванов - общински съветник от ПП БСП, относно: Нерегламентирано преминаване на тежкотоварни камиони през кв. Долно Езерово

ОТ ДАТА: 25.11.2021 г.

обновено: 17:11:09
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 23, ал. 4, т.1 и от ЗМСМА, чл.39, ал.1 от ПОДОСКВОА на Община Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 30.11.2021 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 01.12.2021 година (сряда) от 09:00 часа при неизчерпване на дневния ред, при
обновено: 15:14:07
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 26.11.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредбата за организиране и провеждане на обществени обсъждания в община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Бургас, както и

ОТ ДАТА: 24.11.2021 г.

обновено: 15:03:44
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода от 01.05.2021 г. до 31.10.2021 г.
обновено: 13:47:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на годишен отчет за изпълнението на "Плана за действие за общинските концесии за 2020 г. на Община Бургас" и на концесионните договори. Актуализиране на План за действие за общинските концесии на Община Бургас

ОТ ДАТА: 22.11.2021 г.

обновено: 16:22:33
от инж. Чанка Коралска - за зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики" при Община Бургас, съгласно Заповед №3372/18.11.2021 г., относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги, съгласно член 27, ал.3 от Закона за социалните услуги (ЗСУ)
обновено: 15:45:14
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Кандидатстване с проектно предложение "Ремонт и реконструкция на сградата на домашен социален патронаж" към фонд "Социална закрила" по целева програма "Подобряване на
обновено: 15:42:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - частна общинска собственост, находящ се в Приморски парк, гр. Бургас (бивш Кърджалийски лагер) на Сдружение с нестопанска цел
обновено: 15:40:42
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на представител на Община Бургас за участие в извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - Бургас, насрочено за 08.12.2021 г
обновено: 15:37:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне общински полски пътища, включени в масивите за ползване за стопанската 2021 г./2022 г. и определяне на цена за ползването им
обновено: 15:35:23
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
обновено: 15:21:06
от Ч. Г., относно: Подновяване на напречна пътна маркировка
обновено: 15:16:08
от Ч. Г., относно: Публикуване на официални документи
обновено: 15:11:35
от Петко Димитров Драгнев - управител на "Бургасбус" ЕООД, относно: Даване на съгласие "Бургасбус" ЕООД да учреди в полза на "Електроразпределение ЮГ" ЕАД право на строеж за прокарване и изграждане на подземен електропровод средно напрежение и сервитутни права по смисъла на чл. 64 от Закона за
обновено: 15:02:29
от д-р Даниела Божинова - общински съветник от "Демократична България/Зелено движение", относно: Провеждане на ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на проект за нова Наредба за организиране и провеждане на обществени обсъждания в Община Бургас
обновено: 14:22:11