Последна промяна

ОТ ДАТА: 20.05.2022 г.

обновено: 14:12:30

ОТ ДАТА: 18.05.2022 г.

ОТ ДАТА: 17.05.2022 г.

обновено: 14:54:55
Дата на раждане: 14.04.1972 г. Професия: Собствен бизнес Образование: Висше икономическо Чужди езици: Английски, руски Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ Участие в предишен ОБС: Не Акцент през мандата: Развитие на спорт и икономическо развитие Телефон за контакти: 0899 938008
обновено: 14:51:23
Дата на раждане: 19.03.1978 г. Професия: Инженер-химик Образование: Висше - магистър Чужди езици: Английски език и руски език Избран с политическа сила: БСП Участие в предишен ОБС: Не Телефон за контакти: 0884064024; 0899099030
обновено: 13:53:24
На 17.05.2022 год. (вторник) от 09:00 часа, на основание чл.23, ал. 4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас, в
обновено: 13:38:27
ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД ОбС 08-00-12798 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас ОбС 08-00-12797 Докладна записка
обновено: 09:17:44
от заинтересованите лица, живущи в жилищни блокове бул."Стефан Стамболов"№71, бул."Демокрация" бл. №168, 166 и 164 , относно: Обособяване на зона за целогодишно платено паркиране (синя зона) в УПИ I и II, кв.9, по плана на ж.к "Братя Миладинови" гр.Бургас
обновено: 09:17:02
Медико-статистически и финансов отчет за 2022 г. от д-р Евелина Трошанова - управител на СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД
обновено: 09:16:38
от "Света София Билдинг" ЕООД, относно: Учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост в имот - общинска собственост, представляващ УПИ I - 233,298,300 в кв. 30а - имот с идентификатор №07079.501.236 по КК и КР на гр. Бургас
обновено: 09:15:07
от И. Ж. , относно: Издаване на разрешение за паркиране на инвалидно място
обновено: 09:12:21
Искане от Д. Д. - представител на живущите в бл. 65, к-с "Лазур", гр. Бургас, относно: Запазване организацията на движение
обновено: 09:11:34
от П. Качулов, относно: Отдаване под наем на помещения в подлеза на РУМ МЛадост, бул. "Стефан Стамболов"
обновено: 09:09:56
от д-р Евелина Трошанова - управител на СБАЛПФЗ - Бургас ЕООД, относно: Дейността на СБАЛПФЗ - Бургас ЕООД за 2021 г.
обновено: 09:09:00
от Г. Георгиев - председател на Фондация "Европа 21 век", относно: Финансово подпомагане на Фондация "Европа 21 век"
обновено: 09:07:56
от Т. К., относно: Удължаване на срока за внасяне на първи дължим наем и встъпване в договорно правоотношение с Община Бургас
обновено: 09:03:46
от И. Х. И., относно: Преференции при закупуване на карти за пътуване в градския транспорт
обновено: 08:56:59
от Георги Събев - председател на Постоянната комисия по морско дело и рибарство , относно: Частично финансиране на Международен морски форум "Синьото бъдеще - наша отговорност" - 2022 г. част от официалния календар на Община Бургас