Последна промяна

ОТ ДАТА: 29.05.2023 г.

обновено: 10:37:23
от Иван Иванов - общински съветник от ПП "Средна европейска класа", относно: Състоянието на обществено достъпните площадки за игра, кътове за отдих, открити фитнеси разположени на озеленени площи за широко обществено ползване на територията на Община Бургас
обновено: 09:28:44
Г. Кожарева - председател на Сметна палата на РБ, относно: Одитен доклад
обновено: 09:28:28
от група общински съветници от ПП БСП, относно: Предоставяне на допълнителни средства на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“
обновено: 09:28:15
от Георги Дракалиев - председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества, относно: Определяне на „Общински мениджър на 2022 г.“
обновено: 09:27:52
от Христо Панайотов - общински съветник от БСП, относно: Образуване на „Временна комисия за проучване на възможностите за създаване на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия– Бургас“
обновено: 09:27:09
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Промяна на адреса на предоставяне на социална услуга "Асистентска подкрепа"- гр.Бургас
обновено: 09:26:51
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение на разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Бургаски минерални бани“, кв. Ветрен, гр. Бургас
обновено: 09:26:31
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Удължаване срока на договора за управление на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ ЕООД
обновено: 09:26:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
обновено: 09:26:00
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Определяне на представител на Община Бургас в редовно Общо събрание на съдружниците на "Бургасинвест" ООД и определяне начина на гласуване на проекторешенията, посочени в дневния ред
обновено: 09:25:44
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Определяне на представител и начин на гласуване на проект на решение, посочен в Покана №19-00-202/20.04.2023 г. за провеждане на редовно общо събрание на акционерите на
обновено: 09:25:31
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Избор на членове на комисии по Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас
обновено: 09:25:17
от проф. д-р Севдалина Турманова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода от 01.11.2022 г. до 30.04.2023 г.
обновено: 09:25:02
от д-р Атанас Димов Бошев - управител на "Медицински център II - Бургас" ЕООД, относно:Продажба на недвижим имот, дълготраен материален актив, включен в капитала на дружеството
обновено: 09:24:48
от проф. д-р Христо Стоянов Бозов - управител на „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на видеоендоскопска система за Отделение по онкогастроентерология към „КОЦ–Бургас” ЕООД
обновено: 09:24:34
от проф. д-р Христо Стоянов Бозов - управител на „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на рентгенова тръба за РЕТ/СТ за Отделение по нуклеарна медицина към „КОЦ–Бургас” ЕООД
обновено: 09:24:21
от Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт", относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова подкрепа за предстоящи спортни прояви
обновено: 09:23:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за сключване на споразумение за разсрочено плащане между Община Бургас и Сдружение „Плувен клуб „Бриз” – гр. Бургас, регистрирано като сдружение с нестопанска цел, в обществена полза
обновено: 09:23:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи, общинска собственост, в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ
обновено: 09:23:17
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от имот - общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване