ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица се предоставя 14 - дневен срок, считано от датата на публикуване г., за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас по причини, изложени в мотивите към настоящия проект. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинския съвет или на следния електронен адрес: party.service.kris@gmail.com

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ