НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Приета с Решение по т. 11/ Протокол № 14 от 20.11.2008г. на Общински съвет Бургас, отменена с решение по т.4 от Протокол №16/24.11.2020 г.