ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Състав на комисията
Материали за предстоящо заседание на комисията
МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14688 / 22.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Преразпределение на средствата от целева субсидия за капиталови разходи 2023 г
 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14669 / 21.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на  структурата и общата численост на общинската администрация за мандат 2023-2027 и утвърждаване на броя на заместник-кметовете със съответните ресори и броя на кметските наместници в Община Бургас и определяне на правомощията им

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 08 - 00 14649 / 09.11.2023 г.

Публикувано от g.chanakova на

от д-р Евелина Димитрова Трошанова - управител на СБАЛПФЗ - Бургас ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на фибробронхоскопска апаратура за нуждите на „СБАЛПФЗ – Бургас“ ЕООД 

ВКЛЮЧЕНО В ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ