ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС - БУРГАС"

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 6, Протокол № 18/21.12.2020 г.