ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА ФОНД „КУЛТУРА” НА ОБЩИНА БУРГАС

На заинтересованите лица да се предоставя 30-дневен срок, считан от 05.02.2021 г., за предложения и становища по настоящия проект за ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА ФОНД „КУЛТУРА” НА ОБЩИНА БУРГАС.  Предложения за изменение и допълване на проекта могат да се входират писмено от заинтересованите лица в деловодството на Общински съвет на Община Бургас или по електронен път на e-mail: h.panayotov@burgascouncil.org